Sunday, 24 August 2008

Martesat në Angli, dritë jeshile për shqiptarët ilegalë

Dhoma e Lordëve rrëzon apelin e kërkuar nga qeveria për mbajtjen në fuqi të kufizimit të kësaj të drejte

Nga Londra
Muhamed Veliu


Institucioni më i lartë i drejtësisë britanike “House of Lords” (Dhoma e Lordëve) përmes një vendimi, ka hedhur poshtë një apel të qeverisë britanike me të cilin kërkohej njohja si e drejtë e ligjit që ndalon martesat e personave që jetojnë ilegalisht në Angli me shtetas britanik apo europian.
Katër Lordë dhe një Baroneshë që morën në shqyrtim këtë çështje e kanë hedhur poshtë kërkesën e përfaqsusve të qeverisë angleze, kërkohej rinkonfirmimi se sekretari shtetit të ketë kontroll mbi aplikimet për çertifikat e martesës, sipas seksionit 19 të “Asylum and Immigration Act 2004.
Lordët kanë marrë në shqyrtim kërkesën nëse kontrolli mbi aplikimet për çertifikat e martesës, është në kundërshim sipas artikullit 12 të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut.
Ata kanë shqytruar tre raste të ngjashme për të njëjtin problem. Mosdhënjen e çertifikatës së martesës nga autoritet përkatëse pasi njëri nga bashkëshortët ishte ilegalish në Britaninë e Madhe por kur ata kanë çuar çështjen në Gjykatën e Lartë u është lejuar martesa.
Qeveria angleze inicuese e apelit në Dhomën e Londëve pasi ka humbur tre raste në Gjykatën e Lartë “Royal Court of Justice” ka dashur të demostrojë përse kontrolli mbi aplikimet për çertifikat e martesës, sipas seksionit 19 të “Asylum and Immigration Act 2004 është i drejtë në ato raste kur kemi të bëjmë me persona që janë ilegalisht në UK dhe duan të martohen.

Rastet

Gjykata e apelit “Royal Court of Justice” më 23 Maj 2007 e quajti të drejtë martesën mes Zotit Baiai shtetas algjerian i cili jetonte ilegalisht në Angli me Zonjushën Trzcinska shtetase polake me të drejtë qëndrimi në UK pasi Polonia është antare BE-së.
Ky vendim detyroi autoritetet britanike të lëshojnë çertifikatën e martesës njohur si “CoA” “Certificate of Approval”.
Në vendimin e gjykatës së apelit për këtë çështje në paragrafin 61 të tij thuhet:
“Statusi qëndrimit të Zotit Baiai është irrelevant me propozimin e ndershëm për martesë, fakt i vetëm i cili i jep atij liri për të ushtruar të drejtën e martesës”.
Ky qëndrim i gjykatësit të apelit është përkrahur nga Dhoma e Lordëve duke u cituar në vendimin e Lordëve për këtë çështje.
Po për qëllim të këtij apeli qeveria ka zgjedhur edhe rastin e dy shtetasve shqipatrë Zotit Bigoku dhe Zonjushës Agolli.
Edhe atyre ministria përkatëse që lëshon “Certificate of Approval” u detyrua ta japë atë pasi shqiptarët ju drejtuan gjykatës për rishikm ligjor “Judicial Review” por çështja nuk shkoi për gjykim pasi avokatët e qeverisë angleze u tërhoqën nga vazhdimi procesit.

Vendimi

Pasi ka shqyrtuar gjashtë argumenat të përfaqësueses së qeverisë angleze Lord Rodger of Earlfery nuk ëhtë bindur dhe ka ka hedhur poshtë apelin e qeverisë bazuar në vendimet e përpërparshme të gjykatë së apelit e cila ka dhënë të drejtën për tu martuar në rastet kur njëri prej parnerëve nuk ka patur leje qëndrimi.
Bazuar në artikullit 12 të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut, Lord Bingham of Cornhill, Lord Rodger of Earlsferry, Baronnes Hale of Richmond, Lord Brown of Eaton-under-Hezwood dhe Lord Neuberger of Abbotsburz nuk e kanë quajtur të drejte praktikën e ndjekur për mos lejimin e martesave të kësaj natyre.
Ata shkojnë më tej në vendim duke e cilësuar këtë praktikë si diskriminuse si për ata që kryejnë martesa me ceremoni civile apo të tipit Anglikan (në kishë).
Në fund të vendimit prej 21 faqesh kopje e së cilës është siguruar nga gazeta Shqip, Lordi Bingham propozon që përveç hedhjes poshtë të këtij apeli të bëhen ndryshimet e duhuara rreth praktikës së ndjekur deri mëtani.


You aren’t permitted to publish any material text of photo from this blogg. Any publication will be treated as breach of copyright.
© Veliupress copyright 2007

About Me

Veliupress


View My Stats